MOIT [ 2567 ]

1 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
3 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
6 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัการพัสดุของปีงบประมาณ 66 (เภสัชกรรม)
7 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เภสัขกรรม)
8 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
9 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
10 2.(18.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11 2.(18.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1
12 2.(18.4) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
13 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
14 2.15 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
15 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
16 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซ๖์ของหน่วยงาน
17 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
19 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
20 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
21 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
22 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
23 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (งบดำเนินการ เภสัชกรรม)

1 3.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
2 1. บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
5 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
6 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานปี 67 (งบดำเนินงาน งบลงทุน)
2 3.1 บันทึกข้อความ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
3 3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 4.1 บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6 4.1(1) บันทึกขอความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 4.1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8 4.1(3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
9 4.1(4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
10 4.1(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 4.2(1) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13 4.2(1) ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14 4.2(1) ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15 4.2(1) ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 4.2(2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
17 4.2(2) ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
18 4.2(2) ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
19 4.2(2) ไตรมาสที่ 3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
20 4.2(3) แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
21 4.2(3) ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
22 4.2(3) ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
23 4.2(3) ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 4.2.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อ ไตรมาสที่ 2 ปี67(งบดำเนินงาน)เภสัชกรรม
25 4.3(1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
26 4.3(2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
27 4.3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28 4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
29 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(แผนยาและเวชภัณฑ์ของเภสัชกรรม)
30 MOIT4 ข้อ2.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่1 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
31 MOIT4 ข้อ2.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่1 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
32 MOIT4 ข้อ2.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่3 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
33 MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
34 MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่1 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
35 MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
36 MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม
37 MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่1 ปีงบ 67 (งบดำเนินการ)เภสัชกรรม

1 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม ปีงบ 67 (เภสัชกรรม)
2 5.3 ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
3 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม รับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
4 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(เภสัชกรรม)
8 5.1 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2566
10 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2566
11 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2566
12 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2567 (เภสัชกรรม)
13 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม ปีงบ 67 (เภสัชกรรม)
14 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2567 (เภสัชกรรม)
15 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
16 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567
17 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567
18 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบ 67 (เภสัชกรรม)
19 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม ปีงบ 67 (เภสัชกรรม)
20 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2567
21 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2567
22 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2567
23 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
24 5.3 ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
25 5.3 ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
26 5.3 ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 MOIT 5 ข้อ 5.3 ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
28 MOIT5 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2567(เภสัชกรรม)
29 MOIT5 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2567(เภสัชกรรม)
30 MOIT5 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2567(เภสัชกรรม)

1 7.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1/2567
2 7.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2/2566
3 7.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1/2567
4 7.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2/25676
5 7.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
6 7.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1/2567
7 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 1/2567

1 คู่มือการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ
3 บันทึกข้อความขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็ยไซต์ของหน่วยงาน
4 ภาพกิจกรรมโครงการ
5 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
6 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
7 อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
8 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลเกาะสมุย
9 โครงการ

1 1.1 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
2 1.1คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม ปี 67
3 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 1.3 มีแ บบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บ ไซต
5 1.บันทึกข้อความขอแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำ
6 1.บันทึกข้อความลงนามสั่งการ แผนปราบปรามฯ 2567
7 2.4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ป
8 2.แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี 67
9 3 ให้คัดลอก Link ตามข้อ 2.2 วางในระบบ MITAS ด้วย

1 1. บันทึกข้อความ MOIT18
2 2.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเกาะสมุย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 2.2 ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2567
4 2.3 ประกาศเจตนารมณ์ฯ (No Gift Policy)
5 2.4 ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมุยประจำปีงบประมาณ 2567
6 2.5 ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2567
7 2.6 ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2567
8 2.7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ2566
9 3. หนังสือแจ้งเวียน MOIT18
10 4. แบบฟอร์มเผยแพร่ MOIT18

1 1.บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ ของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - 0001
2 2.1.1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเกาะสมุย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 2.1.2ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2567
4 2.1.3ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความม่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
6 3.1 ลายมือชื่อ
7 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 67
8 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน