MOIT [ 2566 ]

1 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2 1.2 นโยบายของผู้บ ริหาร
3 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
4 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
7 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(1)
8 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(2)
9 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(3)
10 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัการพัสดุของปีงบประมาณ 66 (เภสัชกรรม)
11 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เภสัขกรรม)
12 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (งบดำเนินการ เภสัชกรรม)
13 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
14 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
15 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
16 2.15คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
17 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
18 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
19 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
20 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
21 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
22 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
23 9. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 3.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
2 1.บันทึกข้อความขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 3.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
5 3.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
7 3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
8 3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
9 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 ไตรมาสที่ 4 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)
2 ไตรมาสที่ 4 2.2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)
3 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
7 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่แผน
8 2.2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
9 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
10 2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11 3.1 บันทึกข้อความ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
12 3.1 บันทึกข้อความ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
13 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
14 3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
15 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
17 4.1 บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
18 4.1(1) บันทึกขอความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
19 4.1(1)บันทึกขอความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 4.1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 4.1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 4.1(3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
23 4.1(3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
24 4.1(4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
25 4.1(4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
26 4.1(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
27 4.1(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
28 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 4.2(1) บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
30 4.2(1) ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
31 4.2(1) ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
32 4.2(1) ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
33 4.2(1) ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
34 4.2(1)บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
35 4.2(2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
36 4.2(2) ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
37 4.2(2) ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
38 4.2(2) ไตรมาสที่ 3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
39 4.2(2) ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
40 4.2(2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
41 4.2(3) แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
42 4.2(3) ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
43 4.2(3) ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
44 4.2(3) ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
45 4.2(3)แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
46 4.3(1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
47 4.3(1)บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
48 4.3(2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
49 4.3(2)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
50 4.3(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
51 4.3(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
52 บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อ ไตรมาสที่2 และขออนุญาตเผยแพร่(เภสัช)
53 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ ไตรมาสที่2 (เภสัช)
54 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 (เภสัช)
55 ไตรมาสที่ 4 2.2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)
56 ไตรมาสที่3 2.2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)
57 ไตรมาสที่3 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)
58 ไตรมาสที่3 2.2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เภสัชกรรม)

1 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม รับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
2 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม รับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่3
3 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 5.1 ไตรมาสที่ 2 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5 5.1 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 5.1 ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7 5.1 ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
8 5.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2565
10 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2566
11 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2565
12 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2566
13 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2565
14 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2566
15 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2567 (เภสัชกรรม)
16 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2567 (เภสัชกรรม)
17 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
18 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
19 5.2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
20 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
21 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
22 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
23 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566 (เภสัช)
24 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566 (เภสัช)
25 5.2 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566 (เภสัช)
26 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
27 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
28 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
29 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2566 (เภสัชกรรม)
30 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2566 (เภสัชกรรม)
31 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2566 (เภสัชกรรม)
32 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
33 5.3 ไตรมาสที่ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
34 5.3 ไตรมาสที่ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
35 5.3 ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
36 5.3 ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
37 5.3 ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เภสัชกรรม)
38 5.3 ไตรมาสที่3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (เภสัช)
39 5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
40 MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (ไตรมาสที่ 1)
41 MOIT 5 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)
42 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ สขร.1 ไตรมาสที่2 และขออนุญาตเผยแพร่(เภสัช)
43 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร.1 ไตรมาสที่2 (เภสัช)
44 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มกราคม
45 ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565
46 ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565
47 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์
48 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม
49 ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม
50 ไตรมาสที่1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม

1 7.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
2 7.1 ไตรมาสที่ 3 บันทึกข้อความ
3 7.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
4 7.2 ไตรมาสที่ 3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ1_66
5 7.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
6 7.3 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
7 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 7.4 ไตรมาสที่ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

1 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2566
2 1.2 โครงการ 2566
3 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย
4 3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาต
5 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
6 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม
7 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
3 2.1รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลเกาะสมุย12เดือน
4 2.1รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลเกาะสมุย6เดือน
5 2.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานโรงพยาบาลเกาะสมุย12เดือน
6 2.2รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานโรงพยาบาลเกาะสมุย6เดือน
7 3.แบบฟอร์มเผยแพร่
8 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส 4

1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ
2 บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ
4 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
5 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
6 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
7 อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
9 โครงการ

1 1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
2 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
3 2.1ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๖
4 2.2ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมุย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
5 2.3ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
6 2.4ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
7 2.5แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ2566
8 2.ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุยมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน2.1-2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
9 2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ไตรมาส 4
10 3.บันทึกแจ้งเวียนมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน2.1-2.5
11 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส 4
12 4. แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาต ปราบปราม 12 เดือน
2 1.บันทึกข้อความรายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเกาะสมุย
3 1.บันทึกข้อความลงรายงานผลกำกับติดตาม แผนปราบปรามฯ
4 2.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ชมรมจริยธรรมไตรมาส4
5 2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมพ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ชมรมจริยธรรมไตรมาส4
6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ชมรมจริยธรรมไตรมาส4
7 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
8 2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 14 กันยายน 2566)
9 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรอบ 6 เดือน ปี 2566
10 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลชมรมจริยธรรมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลเกาะสมุย
11 3.แบบฟอร์มเผยแพร่
12 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ปราบปราม รอบ 12 เดือน

1 1.บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
3 2.ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
4 2.รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 3.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
6 3.แบบฟอร์มเผยแพร่ ไตรมาส 4
7 4.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 5.แบบฟอร์มเผยแพร่

1 1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
2 2.1ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๖
3 2.2ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมุย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
4 2.3ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
5 2.4ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเกาะสมุย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
6 3.บันทึกแจ้งเวียน
7 4. แบบฟอร์มเผยแพร่

1 1.1กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร ไตรมาส 4
2 1.2กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ไตรมาส 4
3 1.บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด วางในระบบ MITAS
4 1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
5 2.1.1 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร
6 2.1.2 กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
7 2.1จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ไตรมาสที่ 4
8 2.2.1 จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
9 2.2.2 จำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท
10 2.2จำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือของที่ระลึกที่ได้จากศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ 4
11 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ ฯ ไตรมาสที่ 4
12 3.แบบฟอร์มเผยแพร่

1 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2566
2 1.2 โครงการ 2566
3 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
4 3. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
5 4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
6 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม
7 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 1.บันทึกข้อความ ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 แลขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
2 2.1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเกาะสมุย ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
3 2.2ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.๒๕๖๖
4 2.3ประกาศโรงพยาบาลเกาะสมุย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 3.รายงานการปรชุมคณะกรรมการบริหาร 22.02.66
6 4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2566
7 5.แบบฟอร์มเผยแพร่

1 1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
2 1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3 2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4 2.รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
5 3.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
6 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์