MOIT [ 2566 ]

1 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2 1.2 นโยบายของผู้บ ริหาร
3 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
4 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
7 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(1)
8 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(2)
9 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน(3)
10 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
11 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
12 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
13 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
14 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
15 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
16 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
17 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
18 9. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 3.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
2 3.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
3 3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
4 3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
5 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
2 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่แผน
6 2.2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
7 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
8 2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9 3.1 บันทึกข้อความ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
10 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
11 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
12 4.1(1)บันทึกขอความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13 4.1(2) หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 4.1(3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
15 4.1(4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
16 4.1(5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
17 4.2(1)บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18 4.2(2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 4.2(3)แบบฟอร์มการเผยแผร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
20 4.3(1)บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
21 4.3(2)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
22 4.3(3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 5.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2565
3 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2565
4 5.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2565
5 5.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6 MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (ไตรมาสที่ 1)
7 MOIT 5 การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)
8 ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565
9 ไตรมาสที่ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565
10 ไตรมาสที่1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม